Aktuálnost a dostupnost dat o zdravotnictví

čtvrtek 7. květen 2009 11:11

Naši občané takřka nic nevědí o kvalitě či nákladnosti zdravotní péče, nemocnic, pojišťoven apod. Ve světě mají lidé rychlé informace snadno dostupné.

Pokud pátráme po datech o zdravotnictví, musíme si u nás zpravidla dlouho počkat, pomalu s ročním zpožděním dostaneme pár informací např. od Ústavu zdravotnických informací a statistiky či ve výročních zprávách zdravotních pojišťoven (jen omezeně pak ve výročních zprávách nemocnic). Vyjmenované instituce však poskytují informace s nízkou vypovídací hodnotou, data jsou příliš souhrnná, např. nezprůhledňují činnost jednotlivých nemocnic podle lůžkové a ambulantní části, chybí přehled o neodůvodněně rozdílnýcch úhradách pro jednotlivé typy zdravotnických zařízení (stejného druhu, aby veřejnost mohla tlačit na vyjasnění rozdílů) atd.

Proto závidím západním zemím, že pro občany zajišťují nepřetržitý informační servis, velmi aktuální a s vysokou vypovídací hodnotou. Např. ve Francii mají občané mj. data hned po uplynutí měsíce, takže vědí, kolik se z veřejného pojištění zaplatilo na jednotlivé druhy péče v regionech apod. Výroční zprávy nemocnic a pojišťoven jsou hotové (a velmi obšírné) např. už v únoru nového roku, nikoli až na podzim...

Jeden z bývalých ředitelů Všeobecné zdravotní pojišťovny ing. Němec v minulosti publikoval ve výročních zprávách např. náklady této pojišťovny na nemocnice v okresech, takže člověk si mohl podle počtu pacientů přijatých v daném roce do nemocnic určitých okresů vyhodnotit, zda jsou podezřelé rozdíly v úhradách. Např. některé nemocnice léčí méně kvalitně, takže na ty samé zdrav. potíže pacientů nakonec vynaloží více peněz pro zbytečné komplikace způsobené nepřesnou diagnostikou atd. Lékař. lobby se někdy zlobila na tyto detailnější informace pro veřejnost, ale myslím, že občané by měli politiky nutit k tomu, aby se tato data nerušila, ale naopak rozšiřovala. Jedině tak se prosadí trend platit všem stejně za stejnou zdravotní péči a vyřešit kontrolou a nápravou nedostatků nepřijatelné příčiny vysokých nákladů.

Německá, švýcarská či jiná státní a veřejná správa zprůhledňují, kolik která nemocnice dostala od pojišťoven a kolik dostala od kraje či dalšího úřadu (investice). Tato veřejnost dat nutí politiky a úředníky, aby dodržovali předpisy a aby se nedopouštěli korupce (přihrát peníze "kamarádovi" či potenciál. voliči neoprávněně).

Podobně je u nás nutné zprůhlednit kvalitu a dostupnost péče podle jednotlivých zdrav. zařízení, začněme u nemocnic, v nichž se řeší závažnější zdrav. stavy (kvalita rozhoduje o životě a smrti): měly by být povinně zveřejňovány kontrolované čekací doby pro pacienty na ambulancích a na lůžk. odděleních. Měl by existovat zákonný orgán pro kontrolu kvality a tyto audity kvality je nutno zákonem vynucovat, nikoli aby byly dobrovolné - to by převažovaly nemocnice bez auditů. A výstupy z kontrol musejí být veřejné, nikoli drženy pod pokličkou.

Pokud utrácíme na procenta režijních a investičních nákladů někdy i více než Západ na zajištění informač. technologií, pak se ptám, jak to že nemáme více informací a aktuálnějších, nikoli až po roce. 

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora