Fakulty a nemocnice opět lobbují

sobota 1. září 2012 07:30

Informace o věcném záměru zákona o univerzitních nemocnicích bohužel nasvědčují tomu, že se opět chystá norma v neprospěch pojištěnců a daňových poplatníků.

Právě jsem vydala svou publikaci Proč transformace zdravotnictví kulhá - Právní nástroje k ovlivnění ekonomiky, v níž mj. porovnávám naše předpisy se zahraničními, vč. těch, jež se týkají tzv. univerzitních nemocnic. Přeložila jsem např. podstatný výtah §§ z rakouského zákona o univerzitách: je očividné, že máme chybný zákon k vysokým školám, takže abychom měli lepší zákon o univerzitních nemocnicích, museli bychom zároveň podle zahraničních vzorů novelizovat i předpisy týkající lékařských fakult.

Zároveň nám chybí obecný zákon o nemocnicích, který se rovněž v zahraničí týká i univerzitních nemocnic - bohužel náš pokus o takový zákon zmařila ODS i ústavní soud. Musí totiž existovat obecný zákon vztahující se na všechny nemocnice, který na národní úrovni sjednocuje vládu, kraje, obce, pojišťovny k regulaci nemocniční sítě atd.

Vpustíme-li nyní do chatrného neutěšeného právního vakua u nás nový předpis - izolovaně a zlobovaně "řešícíL jen tzv. univerzitní nemocnice, pak rychle zjistíme, že se nám bývalé fakultní nemocnice vymykají z veřejné kontroly, z ochrany zájmů veřejnosti (kvalita, dostupnost péče a hospodárnost nakládání s pojištěním i daňovými prostředky).

Zákon o univerzitních nemocnicích, pokud by měl odpovídat západním vzorů, by musel mj. charakterizovat tyto nemocnice jako instituce "podle veřejného práva" (aby si nezačaly hrát na byznysmenské subjekty). Musely by zůstat klíčové pravomoci v rukou státu (či kraje), např. v zahraničí "stát" rozhoduje neshody mezi ním a "radou" nemocnice, některé spory pak v zahraničí řeší správní soud (to u nás chybí).

U nemocnice má existovat ředitelství (ředitel lékař, ředitel ekonom, ředitel právník), nad ním má fungovat jedna "rada" (je jedno, jak ji nazveme, ale musejí v ní převažovat nelékařští odborníci, jinak půjde o střet zájmů).

Musí existovat transparentní zákonem vymahatelné účtování nákladů mezi fakultou a nemocnicí - u nás hrozí, že zůstane vše při starém, že se hospodaření a odpovědnost osob za něj nerozkryje.

Stát / kraj musí mít oprávnění vybrat pro univerzit. nemocnici nezávislého auditora - kromě dalších forem kontroly.

Stát / kraj (v zahraničí jsou do toho zapojeny i pojišťovny) musí rozhodovat o povolování investic a dražších přístrojů.

Je toho ještě moc, co zatím v ČR chybí v chystané normě. Skutečně přijmeme další zákon, který bude ohrožovat řádné hospodaření ve zdravotnictví? Anebo do něj - i proti vůli lékařské lobby - začleníme ustanovení, která v zahraničí chrání zájmy veřejnosti? K těm totiž mj. patří i pravomoc státu / kraje povolovat zvláštní soukromé účtování v nemocnicích jen úzce vybraným lékařům, zpravidla ve vedoucí pozici, nikoli takřka všem jako u nás.  A procentní podíl ze soukromých příjmů, který jde ve prospěch nemocnice, by měl být opět dán závazným předpisem.

Podle osnovy zákona se má mezi fakultou a nemocnicí uzavírat např. na tři roky smlouva, ale až po souhlasu úředníků odpovědných v regionu za zdravotnictví, finance a školství, a pokud nedojde ke shodě, musí státu zůstat pravomoc rozhodnout ve prospěch veřejnosti (např. je nutné regulovat i kvalitu a hospodárnost lékařského výzkumu či výuky, z pohledu potřeb občanů, nikoli podle soukromých zájmů lékařů).

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora