Co s korupcí ve zdravotnictví

úterý 27. červenec 2010 13:09

Českým zdravotnictvím se valí stamiliardové veřejné finanční prostředky, zčásti se s nimi nakládá korupčním způsobem.

Vláda se převážně zmiňuje jen o nezdravotnických oblastech, pokud jde o avizovaný "boj" proti korupci, a to ještě jen s omezením na zveřejňování výběrových řízení. Přitom lze doložit, že do zdravotnictví "tečou" obrovské prostředky výrazně korupčním způsobem a dále se s nimi nakládá rovněž zčásti nekalými postupy.

Stamiliardové prostředky, ať jde o peníze od pojišťoven nebo o investiční prostředky z veřejných rozpočtů (od státu, krajů a obcí), se mj. týkají nemocnic.  Každý rok jsem se v parlamentu mohla přesvědčit o přidělování investičních prostředků jednotlivým nemocnicím podle velmi mlhavých (záměrně v zákonech nedostatečně upravených) podmínek. Prostě se např. ve zdravotním výboru přihlašovali jednotliví poslanci a lobbovali za "svou" nemocnici s tím, že je "potřebná"...

Je to jeden z druhů korupce. V západ. zemích, např. v SRN zákony a navazující předpisy upravují tuto oblast tak, aby investice byly přidělovány všem podle shodných pravidel, nikoli díky iniciativě jednotl. politiků, ale automaticky ze zákona - zejména podle stáří budov a přístrojů, podle počtu úředně schválených lůžek (např. ve shodě stát, region a svaz pojišťoven), podle počtu léčených případů apod.

O penězích pro jednotl. nemocnice nemají ad hoc rozhodovat politici podle toho, kdo na ně zrovna zatlačí nebo slíbí hlas ve volbách. Veřejné peníze je třeba přidělovat výlučně úřední cestou striktně podle zákon. kritérií.

Stejně tak tomu je u úhrad pro nemocnice ze zdravotního pojištění. Nezávislým ekonomům by vstaly vlasy hrůzou na hlavě, kdyby průběžně sledovali, jak se zachází s úhradami zdravotní péče, jak se stále vymýšlí to, jak "uživit" nemocnice bez dostatečného počtu pacientů - úhrady se valorizují "cikcakově", prostě jen proto, že na politiky (ve správních radách pojišťoven apod.) zatlačí tu ředitelé nemocnic, tu politici z krajů (často jde o lékaře), nikoli podle ověření skutečného zvýšení cen nákladů nemocnic.

Opět by bylo nutné prosadit u nás do zákona závazně úhrady podle diagnóz, tj. každá nemocnice by dostala zcela stejné peníze na stejný případ léčeného onemocnění.

Mj. je nutné prověřit, jak se u nás hradí nemocnicím léky a přístroje, ale i zdravotnický materiál. Opět by bylo třeba sledovat, která nemocnice co nakupuje, zda to odpovídá mj. počtu léčených pacientů, zda se vybírá nejvyšší kvalita za co nejrozumější cenu (nikoli naopak), zda se některé přístroje nehradí nemocnicím duplicitně od pojišťoven, ale i od MZ a kraje (jakože tomu tak často je)...

Požadavek, aby nemocnice nebo kraj s odpovědností za ně zveřejňovaly veřej. zakázky kolem lůžkových ústavů - aby se vědělo, která firma co bude pro nemocnici dělat a za kolik apod. - by byl správný, ale jde jen o nepatrný podíl prostředků v porovnání s investicemi na výstavbu, údržbu a s úhradami zdrav. péče. Ostatně zápisy z dohodovacích řízení k úhradám zdrav. péče a stejně tak rozhodování MZ a krajů o investicích, dotacích či finanč. výpomocích pro zdrav. zařízení by opět měly být veřejné.

Ale vzápětí se přesvědčíme, zda tato vláda skutečně cítí nějakou odpovědnost za veřej. peníze, anebo zda nás jen balamutí a do zdravotnictví žádnou transparentnost nevnese. Místo aby se udělal pořádek v penězích kolem zdrav. zařízení, čeká nás nový druh byznysu - budeme si objednávat luxusní endoprotézy apod. - to vnese do finanč. otázek další chaos, nepřehlednost, směšování veřej. a soukr. prostředků, kdy už žádný kontrolor nic moc neověří.

Jsem zvědavá, kdy nový ministr zdravotnictví zavede průběžné veřejné kontroly vlastních nemocnic (fakultních), jaké jsou v zahraničí zcela běžné: se zveřejněním hospodaření, ekonomické efektivity a kvality péče.

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora